UPTN là gì? Nghĩa của từ uptn

UPTN là gì?

UPTN“Upper Peninsula Telehealth Network” trong tiếng Anh.

UPTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UPTN“Upper Peninsula Telehealth Network”.

Upper Peninsula Telehealth Network: Mạng lưới Telehealth ở Upper Peninsula.

Giải thích ý nghĩa của UPTN

UPTN có nghĩa “Upper Peninsula Telehealth Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới Telehealth ở Upper Peninsula”.