URBSFA là gì? Nghĩa của từ urbsfa

URBSFA là gì?

URBSFA“Union royale belge des sociétés de football association” trong tiếng Anh.

URBSFA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng URBSFA“Union royale belge des sociétés de football association”.

Union royale belge des sociétés de football association: Union royale belge des Sociétés de football Association.
tiếng Pháp có nghĩa là Hiệp hội bóng đá Hoàng gia Bỉ.

Giải thích ý nghĩa của URBSFA

URBSFA có nghĩa “Union royale belge des sociétés de football association”, dịch sang tiếng Việt là “Union royale belge des Sociétés de football Association”.