URY là gì? Nghĩa của từ ury

URY là gì?

URY“Uruguay” trong tiếng Anh.

URY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng URY“Uruguay”.

Uruguay: Uruguay.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của URY

URY có nghĩa “Uruguay”, dịch sang tiếng Việt là “Uruguay”.