US là gì? Nghĩa của từ us

US là gì?

US“United States” trong tiếng Anh.

US là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng US“United States”.

United States: Hoa Kỳ.
cũng là ISO 3166 và mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của US

US có nghĩa “United States”, dịch sang tiếng Việt là “Hoa Kỳ”.