USA là gì? Nghĩa của từ usa

USA là gì?

USA“United States of America” trong tiếng Anh.

USA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USA“United States of America”.

United States of America: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Cũng là mã ISO 3166.

Một số kiểu USA viết tắt khác:

United States Army: Quân đội Mỹ.

Uniform Securities Act: Đạo luật chứng khoán thống nhất.

United Soccer Association: Hiệp hội bóng đá thống nhất.

University of South Alabama: Đại học nam Alabama.

Unionville-Sebewaing Area High School: Trường trung học Unionville-Sebewaing Area.

Underground Service Alert: Cảnh báo dịch vụ ngầm.

Giải thích ý nghĩa của USA

USA có nghĩa “United States of America”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.