USAAS là gì? Nghĩa của từ usaas

USAAS là gì?

USAAS“United States Army Armor School” trong tiếng Anh.

USAAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USAAS“United States Army Armor School”.

United States Army Armor School: Trường Thiết giáp Lục quân Hoa Kỳ.
Fort Benning, Georgia.

Giải thích ý nghĩa của USAAS

USAAS có nghĩa “United States Army Armor School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Thiết giáp Lục quân Hoa Kỳ”.