USAF là gì? Nghĩa của từ usaf

USAF là gì?

USAF“United States Air Force” trong tiếng Anh.

USAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USAF“United States Air Force”.

United States Air Force: Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USAF

USAF có nghĩa “United States Air Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Không quân Hoa Kỳ”.