USAIC là gì? Nghĩa của từ usaic

USAIC là gì?

USAIC“U.S. Army Infantry Center” trong tiếng Anh.

USAIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USAIC“U.S. Army Infantry Center”.

U.S. Army Infantry Center: Trung tâm Bộ binh Lục quân Hoa Kỳ.

Một số kiểu USAIC viết tắt khác:

U.S. Army Intelligence Center: Trung tâm Tình báo Quân đội Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USAIC

USAIC có nghĩa “U.S. Army Infantry Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Bộ binh Lục quân Hoa Kỳ”.