USAID là gì? Nghĩa của từ usaid

USAID là gì?

USAID“United States Agency for International Development” trong tiếng Anh.

USAID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USAID“United States Agency for International Development”.

United States Agency for International Development: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USAID

USAID có nghĩa “United States Agency for International Development”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ”.