USD(A&S) là gì? Nghĩa của từ usd(a&s)

USD(A&S) là gì?

USD(A&S)“Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment” trong tiếng Anh.

USD(A&S) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USD(A&S)“Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment”.

Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment: Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Tiếp thu và Duy trì.

Giải thích ý nghĩa của USD(A&S)

USD(A&S) có nghĩa “Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment”, dịch sang tiếng Việt là “Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Tiếp thu và Duy trì”.