USD(C) là gì? Nghĩa của từ usd(c)

USD(C) là gì?

USD(C)“Under Secretary of Defense” trong tiếng Anh.

USD(C) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USD(C)“Under Secretary of Defense”.

Under Secretary of Defense: Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng.
Người biên dịch.

Giải thích ý nghĩa của USD(C)

USD(C) có nghĩa “Under Secretary of Defense”, dịch sang tiếng Việt là “Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng”.