USDA là gì? Nghĩa của từ usda

USDA là gì?

USDA“United States Department of Agriculture” trong tiếng Anh.

USDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USDA“United States Department of Agriculture”.

United States Department of Agriculture: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USDA

USDA có nghĩa “United States Department of Agriculture”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ”.