USDI là gì? Nghĩa của từ usdi

USDI là gì?

USDI“United States Department of the Interior” trong tiếng Anh.

USDI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USDI“United States Department of the Interior”.

United States Department of the Interior: Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USDI

USDI có nghĩa “United States Department of the Interior”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Nội vụ Hoa Kỳ”.