USDPR là gì? Nghĩa của từ usdpr

USDPR là gì?

USDPR“Under Secretary of Defense for Personnel and Readiness” trong tiếng Anh.

USDPR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USDPR“Under Secretary of Defense for Personnel and Readiness”.

Under Secretary of Defense for Personnel and Readiness: Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Nhân sự và Sẵn sàng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USDPR

USDPR có nghĩa “Under Secretary of Defense for Personnel and Readiness”, dịch sang tiếng Việt là “Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Nhân sự và Sẵn sàng”.