USDRE là gì? Nghĩa của từ usdre

USDRE là gì?

USDRE“Under Secretary of Defense for Research and Engineering” trong tiếng Anh.

USDRE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USDRE“Under Secretary of Defense for Research and Engineering”.

Under Secretary of Defense for Research and Engineering: Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Nghiên cứu và Kỹ thuật.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USDRE

USDRE có nghĩa “Under Secretary of Defense for Research and Engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Nghiên cứu và Kỹ thuật”.