USEC là gì? Nghĩa của từ usec

USEC là gì?

USEC“United States Enrichment Corporation” trong tiếng Anh.

USEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USEC“United States Enrichment Corporation”.

United States Enrichment Corporation: United States Enrichment Corporation.

Giải thích ý nghĩa của USEC

USEC có nghĩa “United States Enrichment Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “United States Enrichment Corporation”.