USMNT là gì? Nghĩa của từ usmnt

USMNT là gì?

USMNT“United States men's national soccer team” trong tiếng Anh.

USMNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USMNT“United States men's national soccer team”.

United States men's national soccer team: Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USMNT

USMNT có nghĩa “United States men's national soccer team”, dịch sang tiếng Việt là “Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hoa Kỳ”.