USN là gì? Nghĩa của từ usn

USN là gì?

USN“United States Navy” trong tiếng Anh.

USN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USN“United States Navy”.

United States Navy: Hải quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USN

USN có nghĩa “United States Navy”, dịch sang tiếng Việt là “Hải quân Hoa Kỳ”.