USNA là gì? Nghĩa của từ usna

USNA là gì?

USNA“United States National Arboretum” trong tiếng Anh.

USNA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USNA“United States National Arboretum”.

United States National Arboretum: Vườn ươm Quốc gia Hoa Kỳ.

Một số kiểu USNA viết tắt khác:

United States Naval Academy: Học viện Hải quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USNA

USNA có nghĩa “United States National Arboretum”, dịch sang tiếng Việt là “Vườn ươm Quốc gia Hoa Kỳ”.