USNR là gì? Nghĩa của từ usnr

USNR là gì?

USNR“United States Navy Reserve” trong tiếng Anh.

USNR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USNR“United States Navy Reserve”.

United States Navy Reserve: Khu bảo tồn Hải quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USNR

USNR có nghĩa “United States Navy Reserve”, dịch sang tiếng Việt là “Khu bảo tồn Hải quân Hoa Kỳ”.