USNY là gì? Nghĩa của từ usny

USNY là gì?

USNY“University of the State of New York” trong tiếng Anh.

USNY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USNY“University of the State of New York”.

University of the State of New York: Đại học Bang New York.

Giải thích ý nghĩa của USNY

USNY có nghĩa “University of the State of New York”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Bang New York”.