USPTO là gì? Nghĩa của từ uspto

USPTO là gì?

USPTO“United States Patent and Trademark Office” trong tiếng Anh.

USPTO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USPTO“United States Patent and Trademark Office”.

United States Patent and Trademark Office: Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USPTO

USPTO có nghĩa “United States Patent and Trademark Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ”.