USR là gì? Nghĩa của từ usr

USR là gì?

USR“Universal System Resources” trong tiếng Anh.

USR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USR“Universal System Resources”.

Universal System Resources: Tài nguyên Hệ thống Phổ quát.

Một số kiểu USR viết tắt khác:

User: Người dùng.

Giải thích ý nghĩa của USR

USR có nghĩa “Universal System Resources”, dịch sang tiếng Việt là “Tài nguyên Hệ thống Phổ quát”.