USSPACECOM là gì? Nghĩa của từ usspacecom

USSPACECOM là gì?

USSPACECOM“United States Space Command” trong tiếng Anh.

USSPACECOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USSPACECOM“United States Space Command”.

United States Space Command: Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USSPACECOM

USSPACECOM có nghĩa “United States Space Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ”.