UTEP là gì? Nghĩa của từ utep

UTEP là gì?

UTEP“University of Texas at El Paso” trong tiếng Anh.

UTEP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UTEP“University of Texas at El Paso”.

University of Texas at El Paso: Đại học Texas tại El Paso.

Giải thích ý nghĩa của UTEP

UTEP có nghĩa “University of Texas at El Paso”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Texas tại El Paso”.