UTIL là gì? Nghĩa của từ util

UTIL là gì?

UTIL“Utility” trong tiếng Anh.

UTIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UTIL“Utility”.

Utility: Tính thiết thực.

Giải thích ý nghĩa của UTIL

UTIL có nghĩa “Utility”, dịch sang tiếng Việt là “Tính thiết thực”.