UTM là gì? Nghĩa của từ utm

UTM là gì?

UTM“Universal Transverse Mercator” trong tiếng Anh.

UTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UTM“Universal Transverse Mercator”.

Universal Transverse Mercator: Universal Transverse Mercator.
hệ thống tọa độ địa lý.

Giải thích ý nghĩa của UTM

UTM có nghĩa “Universal Transverse Mercator”, dịch sang tiếng Việt là “Universal Transverse Mercator”.