UTRGV là gì? Nghĩa của từ utrgv

UTRGV là gì?

UTRGV“University of Texas Rio Grande Valley” trong tiếng Anh.

UTRGV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UTRGV“University of Texas Rio Grande Valley”.

University of Texas Rio Grande Valley: Đại học Texas Rio Grande Valley.

Giải thích ý nghĩa của UTRGV

UTRGV có nghĩa “University of Texas Rio Grande Valley”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Texas Rio Grande Valley”.