UTT là gì? Nghĩa của từ utt

UTT là gì?

UTT“University Of Transport Technology” trong tiếng Anh.

UTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UTT“University Of Transport Technology”.

University Of Transport Technology: Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Một số kiểu UTT viết tắt khác:

Unconscious Thought Theory: Thuyết tư tưởng vô thức.

Unified Targeting Tool: Công cụ nhắm mục tiêu hợp nhất.

University of Technology of Troyes: Đại học Công nghệ Troyes.

Giải thích ý nghĩa của UTT

UTT có nghĩa “University Of Transport Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải”.