UU là gì? Nghĩa của từ uu

UU là gì?

UU“Unitarian Universalism” trong tiếng Anh.

UU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UU“Unitarian Universalism”.

Unitarian Universalism: Chủ nghĩa Phổ quát Nhất thể.

Một số kiểu UU viết tắt khác:

University of Utah: Đại học Utah.

Unseen University: Đại học Unseen.

Giải thích ý nghĩa của UU

UU có nghĩa “Unitarian Universalism”, dịch sang tiếng Việt là “Chủ nghĩa Phổ quát Nhất thể”.