UUA là gì? Nghĩa của từ uua

UUA là gì?

UUA“Unitarian Universalist Association” trong tiếng Anh.

UUA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UUA“Unitarian Universalist Association”.

Unitarian Universalist Association: Hiệp hội Toàn cầu Nhất thể.

Giải thích ý nghĩa của UUA

UUA có nghĩa “Unitarian Universalist Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Toàn cầu Nhất thể”.