UUID là gì? Nghĩa của từ uuid

UUID là gì?

UUID“Universally Unique Identifier” trong tiếng Anh.

UUID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UUID“Universally Unique Identifier”.

Universally Unique Identifier: Số nhận dạng duy nhất phổ biến.

Giải thích ý nghĩa của UUID

UUID có nghĩa “Universally Unique Identifier”, dịch sang tiếng Việt là “Số nhận dạng duy nhất phổ biến”.