UVBCH là gì? Nghĩa của từ uvbch

UVBCH là gì?

UVBCH“Ủy viên ban chấp hành” trong tiếng Việt.

UVBCH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UVBCH“Ủy viên ban chấp hành”.

Ủy viên ban chấp hành.

Giải thích ý nghĩa của UVBCH

UVBCH có nghĩa “Ủy viên ban chấp hành” trong tiếng Việt.