UVBCT là gì? Nghĩa của từ uvbct

UVBCT là gì?

UVBCT“Ủy viên Bộ chính trị” trong tiếng Việt.

UVBCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UVBCT“Ủy viên Bộ chính trị”.

Ủy viên Bộ chính trị.

Giải thích ý nghĩa của UVBCT

UVBCT có nghĩa “Ủy viên Bộ chính trị” trong tiếng Việt.