UWC là gì? Nghĩa của từ uwc

UWC là gì?

UWC“Unified Web Client” trong tiếng Anh.

UWC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UWC“Unified Web Client”.

Unified Web Client: Ứng dụng khách web hợp nhất.

Một số kiểu UWC viết tắt khác:

United World Colleges: Các trường Cao đẳng Thế giới Liên hợp.

University of the Western Cape: Đại học Western Cape.

United Wrestling Coalition: Liên minh đấu vật thống nhất.

United World College: Cao đẳng United World.

Ulster Workers' Council: Hội đồng công nhân Ulster.

Ukrainian World Congress: Đại hội thế giới Ukraina.

User-Worked Crossing: Giao nhau do người dùng làm việc.

Ulster Workers’ Council: Hội đồng công nhân Ulster.

Giải thích ý nghĩa của UWC

UWC có nghĩa “Unified Web Client”, dịch sang tiếng Việt là “Ứng dụng khách web hợp nhất”.