UWF là gì? Nghĩa của từ uwf

UWF là gì?

UWF“Unified Write Filter” trong tiếng Anh.

UWF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UWF“Unified Write Filter”.

Unified Write Filter: Bộ lọc ghi hợp nhất.

Một số kiểu UWF viết tắt khác:

Universal Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật toàn cầu.

University of West Florida: Đại học Tây Florida.

United Women in Faith.

United Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật thống nhất.

United Working Families: Gia đình lao động thống nhất.

Urban Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật đô thị.

Urban Wealth Fund: Quỹ giàu có thành thị.

Uncoated Woodfree Paper: Giấy không gỗ không tráng.

United World Federalists: Những người Liên bang Thống nhất Thế giới.

Univision Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật Univision.

Giải thích ý nghĩa của UWF

UWF có nghĩa “Unified Write Filter”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ lọc ghi hợp nhất”.