UWI là gì? Nghĩa của từ uwi

UWI là gì?

UWI“University of the West Indies” trong tiếng Anh.

UWI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UWI“University of the West Indies”.

University of the West Indies: Đại học Tây Ấn.

Một số kiểu UWI viết tắt khác:

Ultimate Wrestling Israel: Đấu vật tối thượng Israel.

United World International: Thế giới thống nhất quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của UWI

UWI có nghĩa “University of the West Indies”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Tây Ấn”.