V là gì? Nghĩa của từ v

V là gì?

V“5” trong tiếng Anh.

V là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng V“5”.

5: 5.
bằng chữ số La Mã.

Một số kiểu V viết tắt khác:

Vanadium: Vanadi.

Volt: Vôn.

Giải thích ý nghĩa của V

V có nghĩa “5”, dịch sang tiếng Việt là “5”.