VAL là gì? Nghĩa của từ val

VAL là gì?

VAL“Variable Assembly Language” trong tiếng Anh.

VAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VAL“Variable Assembly Language”.

Variable Assembly Language: Ngôn ngữ hợp ngữ biến.

Một số kiểu VAL viết tắt khác:

Vulnerability Assessment Laboratory: Phòng thí nghiệm đánh giá tính dễ bị tổn thương.

Victorian Athletic League: Liên đoàn điền kinh Victoria.

Various Artists Ltd: Nhiều nghệ sĩ Ltd.

Valfried.

Vule Airways Limited.

Virtual Access Layer: Lớp truy cập ảo.

Venus Analytic Laboratory: Phòng thí nghiệm phân tích sao Kim.

Giải thích ý nghĩa của VAL

VAL có nghĩa “Variable Assembly Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ hợp ngữ biến”.