VANOS là gì? Nghĩa của từ vanos

VANOS là gì?

VANOS“Variable Nockenwelle System” trong tiếng Anh.

VANOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VANOS“Variable Nockenwelle System”.

Variable Nockenwelle System: Hệ thống Nockenwelle biến đổi.

Giải thích ý nghĩa của VANOS

VANOS có nghĩa “Variable Nockenwelle System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Nockenwelle biến đổi”.