VAO là gì? Nghĩa của từ vao

VAO là gì?

VAO“Vienna Art Orchestra” trong tiếng Anh.

VAO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VAO“Vienna Art Orchestra”.

Vienna Art Orchestra: Dàn nhạc nghệ thuật Vienna.

Giải thích ý nghĩa của VAO

VAO có nghĩa “Vienna Art Orchestra”, dịch sang tiếng Việt là “Dàn nhạc nghệ thuật Vienna”.