VAT là gì? Nghĩa của từ vat

VAT là gì?

VAT“Value-Added Tax” trong tiếng Anh.

VAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VAT“Value-Added Tax”.

Value-Added Tax: Thuế giá trị gia tăng.

Một số kiểu VAT viết tắt khác:

Vatican City-State: Thành phố Vatican-Nhà nước.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của VAT

VAT có nghĩa “Value-Added Tax”, dịch sang tiếng Việt là “Thuế giá trị gia tăng”.