VB là gì? Nghĩa của từ vb

VB là gì?

VB“Victoria Bitter” trong tiếng Anh.

VB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VB“Victoria Bitter”.

Victoria Bitter: Victoria Bitter.
bia.

Một số kiểu VB viết tắt khác:

Visual Basic: Ngôn ngữ lập trình.

Giải thích ý nghĩa của VB

VB có nghĩa “Victoria Bitter”, dịch sang tiếng Việt là “Victoria Bitter”.