VBA là gì? Nghĩa của từ vba

VBA là gì?

VBA“Visual Basic for Applications” trong tiếng Anh.

VBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VBA“Visual Basic for Applications”.

Visual Basic for Applications: Visual Basic cho các ứng dụng.

Giải thích ý nghĩa của VBA

VBA có nghĩa “Visual Basic for Applications”, dịch sang tiếng Việt là “Visual Basic cho các ứng dụng”.