VBE là gì? Nghĩa của từ vbe

VBE là gì?

VBE“Visual Basic Editor” trong tiếng Anh.

VBE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VBE“Visual Basic Editor”.

Visual Basic Editor: Trình soạn thảo Visual Basic.

Một số kiểu VBE viết tắt khác:

VESA BIOS Extensions: Tiện ích mở rộng VESA BIOS.

Virtual Building Environment: Môi trường tòa nhà ảo.

VO Breeding Environment: Môi trường chăn nuôi VO.

Vasques-Beggs Equation: Phương trình Vasques-Beggs.

Giải thích ý nghĩa của VBE

VBE có nghĩa “Visual Basic Editor”, dịch sang tiếng Việt là “Trình soạn thảo Visual Basic”.