VCDS là gì? Nghĩa của từ vcds

VCDS là gì?

VCDS“Vice-Chief of the Defence Staff” trong tiếng Anh.

VCDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VCDS“Vice-Chief of the Defence Staff”.

Vice-Chief of the Defence Staff: Phó Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng.
Canada.

Một số kiểu VCDS viết tắt khác:

VAG-COM Diagnostic System: Hệ thống chẩn đoán VAG-COM.

Variant Creutzfeldt-Jakob disease: Bệnh Creutzfeldt-Jakob biến thể.
vCJD.

Giải thích ý nghĩa của VCDS

VCDS có nghĩa “Vice-Chief of the Defence Staff”, dịch sang tiếng Việt là “Phó Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng”.