VCR là gì? Nghĩa của từ vcr

VCR là gì?

VCR“Video cassette recorder” trong tiếng Anh.

VCR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VCR“Video cassette recorder”.

Video cassette recorder: Máy ghi băng video.

Giải thích ý nghĩa của VCR

VCR có nghĩa “Video cassette recorder”, dịch sang tiếng Việt là “Máy ghi băng video”.