VCT là gì? Nghĩa của từ vct

VCT là gì?

VCT“Saint Vincent and the Grenadines” trong tiếng Anh.

VCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VCT“Saint Vincent and the Grenadines”.

Saint Vincent and the Grenadines: Saint Vincent và Grenadines.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của VCT

VCT có nghĩa “Saint Vincent and the Grenadines”, dịch sang tiếng Việt là “Saint Vincent và Grenadines”.