VDC là gì? Nghĩa của từ vdc

VDC là gì?

VDC“Video Display Controller” trong tiếng Anh.

VDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VDC“Video Display Controller”.

Video Display Controller: Bộ điều khiển hiển thị video.

Một số kiểu VDC viết tắt khác:

Volunteer Defence Corps: Quân đoàn tình nguyện phòng thủ.

Village Development Committee: Ủy ban phát triển thôn.

Valve Developer Community: Cộng đồng nhà phát triển Valve.

Virtual Design and Construction: Thiết kế và Xây dựng Ảo.

Vehicle Dynamic Control: Kiểm soát động lực xe.

Vietnam Day Committee: Ủy ban Ngày Việt Nam.

Violations Documentation Centre: Trung tâm tài liệu vi phạm.

Vietnam Data Communication: Truyền số liệu Việt Nam.

Vehicle Dynamics Control: Kiểm soát động lực học của xe.

Virtual Data Center: Trung tâm dữ liệu ảo.

Village Defense Committee: Ủy ban phòng thủ thôn.

Vaccine Dinner Club: Câu lạc bộ ăn tối vắc xin.

Violations Documentation Center: Trung tâm tài liệu vi phạm.

Volunteer Defense Corps: Quân đoàn tình nguyện phòng thủ.

Vegetable Drugs Committee: Ủy ban Thuốc thực vật.

Vilnius District Court: Tòa án quận Vilnius.

Veteran Documentary Corps: Quân đoàn tài liệu kỳ cựu.

Giải thích ý nghĩa của VDC

VDC có nghĩa “Video Display Controller”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều khiển hiển thị video”.