VDR là gì? Nghĩa của từ vdr

VDR là gì?

VDR“North Vietnam” trong tiếng Anh.

VDR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VDR“North Vietnam”.

North Vietnam: Bắc Việt Nam.
ISO 3166 bát quái, lỗi thời 1977.

Giải thích ý nghĩa của VDR

VDR có nghĩa “North Vietnam”, dịch sang tiếng Việt là “Bắc Việt Nam”.